Rietwijkerstraat 52, 1059 XB Amsterdam

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de tandartspraktijken waarvan de aandelen direct of indirect worden gehouden door Holding Lassus Tandartsen B.V., te weten: Lassus Tandartsen B.V., Lassusstraat 9A (KvK nr 61752614) www.lassustandartsen.nl, Lassus Tandartsen Keizersgracht B.V., Keizersgracht 132A/B (KvK nr 61754501)
www.lassustandartsen.nl, Lassus Tandartsen Olympisch Stadion B.V., Stadionplein 125 (KvK nr 68292112) www.lassustandartsen.nl, Lassus Orthodontie B.V., Apollolaan 174 (KvK 74766694), www.lassustandartsen.nl, Oisterwijk Tandheelkunde B.V., Moergestelseweg 32L (KvK 72078618), www.lassustandartsenoisterwijk.
nl, Tandartspraktijk de Liefde B.V., Rietwijkerstraat 52 (KvK nr 61753858) www.tandartspraktijkdeliefde.nl, Tandartspraktijk Plantage Middenlaan B.V., Plantage Middenlaan 1-H (KvK nr 62791400) www.tandartsplantagemiddenlaan.nl, Dental Factory B.V., Jan van Galenstraat 171 (KvK nr 64763692)
www.dentalfactory.nl en TTH van Wou B.V., (KvK nr53686632) www.tthvanwou.nl te Amsterdam, hierna te noemen: “Lassus”.

1. De Overeenkomst

1. Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst op grond van artikel 7:446 lid 1 BW tussen Lassus en de cliënt, hierna te noemen de Overeenkomst.

2. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Lassus staat er voor in dat de werkzaamheden die zij uit hoofde van deze Overeenkomst verricht voldoen aan de maatstaven die een goed hulpverlener in acht dient te nemen en in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen (waaronder de WGBO) alsmede met de algemeen geldende richtlijnen.
2. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
3. Lassus is bij uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Lassus is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.
4. Cliënt dient te allen tijde Lassus volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

3. Kosten

1. De kosten van een tandheelkundige behandeling worden gedeclareerd overeenkomstig de geldende UTP tarieven zoals die door de NZa zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de tariefsbeschikking tandheelkundige zorg (www.NZa.nl).
2. De tarievenlijst tandheelkundige zorg is te raadplegen op de in de aanhef genoemde websites van Lassus. De tarieven kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.
3. Voor alle behandelingen die een totaalbedrag van EUR 250,- of meer bedragen, verstrekt Lassus voorafgaand aan de behandeling een begroting.
4. Bij noodzakelijke wijziging van de behandeling als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die een overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen na overleg met de cliënt, de extra te maken kosten bij cliënt in rekening worden gebracht.
5. Techniekkosten worden apart in rekening gebracht. Op verzoek van cliënt of diens verzekeraar overlegt Lassus hiervan de specificatie.

4. Annuleren van afspraken

1. Vastgestelde afspraken kunnen door cliënt kosteloos worden verzet of geannuleerd tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Bij het niet of niet tijdig verzetten of annuleren van de afspraak zal Lassus de gereserveerde tijd en/of afgesproken behandeling met code C90 in rekening brengen waarbij rekening wordt gehouden met de duur van de geplande behandeling, waarvoor wordt verwezen naar de tarievenlijst welke te vinden is op de in de aanhef genoemde websites.
2. Lassus is te allen tijde bevoegd om vastgestelde afspraken met de cliënt te verzetten of te annuleren.

5. Annuleren van behandeling

1. Indien cliënt, nadat een behandelovereenkomst tot stand is gekomen, de behandeling geheel of gedeeltelijke annuleert, is Lassus gerechtigd om alle in verband met die behandeling door haar en door derden gemaakte kosten geheel bij de cliënt in rekening te brengen.

6. Declaratie

1. Infomedics verzorgt voor Lassus de declaraties. Hierop zijn de Infomedics betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi en Eemland onder nummer 04048143. De betalingsvoorwaarden liggen tevens ter inzage bij Lassus, staan op de website van Lassus en zijn beschikbaar bij Infomedics (www.infomedics.nl).
2. Indien nota’s door Infomedics wegens betalingsachterstand van de cliënt niet meer worden geaccepteerd, is Lassus gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen directe betaling door cliënt.

7. Reclame

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Lassus.
2. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
3. De klacht zal door Lassus worden behandeld volgens de Klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.
4. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Lassus de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

8. Aansprakelijkheid

1. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
2. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan de berekening gemaakt door Zorgsom.

9. Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Lassus is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst tussen cliënt en Lassus, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de rechter in Amsterdam.

10. Overige bepalingen

1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.