Rietwijkerstraat 52, 1059 XB Amsterdam

ESTeck-scan

Professionele doormeting met de Esteck-scan.

Praktijk voor homeopathie en (elektro-) acupunctuur NAAV-C.

Esteck is in Frankrijk uitgevonden en de oorspronkelijk Franse naam (DDFAO) staat voor het eerste geautomatiseerde, non-invasief onderzoeksinstrument voor functionele diagnose van het gehele menselijk lichaam.

Esteck is een medische beeldvormingtechniek, waarmee gezocht wordt naar de functionele toestand van de diverse organen en systemen in het menselijke lichaam. Dit in tegenstelling tot dure conventionele scanners of MRI, waarmee gekeken wordt naar alle mogelijke letsels in het lichaam.

Wat zijn de basisprincipes achter Esteck?

In tegenstelling tot bij KNO- of EAV-apparaten (elektroacupunctuur volgens Voll), die op het eerste gezicht hetzelfde lijken, wordt bij Esteck NIET uitgegaan van een langdurig proces waarbij handmatig minuscule meetpunten worden gelokaliseerd op meridianen in het hele lichaam om energiestromen te evalueren.

Esteck is een betrouwbaar medisch apparaat, waarmee betrouwbare bio-elektrische impedantiemetingen worden verricht met behulp van 6 handige grote platte elektroden, en waarmee nauwkeurig lichaamsvariabelen, zoals pH en bloeddruk, kunnen worden bepaald, dankzij zijn printplaat met sterk geïntegreerde schakelingen.

Met de geïntegreerde, hoogwaardige, gepatenteerde Esteck-technologie is het ook mogelijk om deze gegevens op basis van neurofysiologische principes te interpreteren en om in minder dan 3 minuten (meettijd inbegrepen) een automatisch gegeneerde risicoanalyse van de cliënt te geven.

Met het hoogwaardige Esteck-systeem is het mogelijk om in detail een volledige analyse te geven van het functioneren van het gehele lichaam, dus ook organen en systemen (zelfs op hormonaal niveau). Daarnaast stelt het systeem het risico op ziekten vast op grond waarvan het aanbevelingen doet voor conventioneel onderzoek en behandelingssuggesties aanreikt.

Technologie

Met Esteck wordt elektrische activiteit in het menselijk lichaam gemeten, waarbij in feite van dezelfde principes wordt uitgegaan als bij de welbekende EEG en ECG. Bij Esteck wordt echter niet alleen gekeken naar hersens- of hartspieractiviteit, maar wordt de techniek op het gehele lichaam toegepast om een Electro-InterstitialScan (EIS) te maken.

Bij Esteck  wordt simpelweg een onschuldige zwakstroom (1,28V) afgegeven aan het lichaam van de cliënt via 6 elektroden die op de huid zijn geplaatst: twee op de voeten, twee op de handen en twee op het voorhoofd. Door opeenvolgende afgifte van positieve polariteit aan om de andere elektrode, terwijl elke andere opeenvolgend negatieve polariteit ontvangt, wordt met EIS een migratie van H+ en HC03-ionen teweeggebracht in de diverse onderzochte weefsels, waardoor een zeer lage gelijkstroom wordt verkregen die op elk van de 22 geanalyseerde takken wordt gemeten.

De bio-elektrische impedantie van elke tak wordt dan eenvoudigweg berekend door toepassing van de wet van Ohm en opgenomen als de EIS. Uiteraard bestaat elke tak uit vele organen en weefsels, maar door de gepatenteerde EIS-algoritmes voor kruisanalyses kan de bio-elektrische impedantie van meer dan 69 verschillende volumes (organen en omliggende weefsels) in het menselijk lichaam worden berekend, en kan de pH van elk van deze volumes uiteindelijk worden bepaald. De pH geeft de concentratie van base of zuur aan, die significant is voor aanleg of ziekten al naargelang de betekenis van de pH-waarde.

De correlatie tussen de bio-elektrische impedantie van een orgaan en zijn pH of bloeddruk is niet nieuw: zij werd in feite al aangetoond door middel van talrijke elektrofysiologische onderzoeken, die al halverwege de 19e eeuw zijn gestart (E. Du Bois Reymond, 1857). Maar destijds kon dit experimentele werk niet worden toegepast in de dagelijkse praktijk, aangezien het te veel tijd zou kosten om alle metingen en berekeningen voor een juiste diagnose handmatig te doen: alleen het hedendaagse inzicht in de neurofysiologische principes en de enorme capaciteit van de huidige computers maken het mogelijk, dat snelle berekeningen en neurofysiologische systemen in Esteck zijn en worden geïntegreerd.

Wat is zo uniek aan de ESTECK-technologie?

Bij EIS worden deze gegevens niet als onleesbare lijsten met getallen of moeilijk af te lezen grafieken gepresenteerd, maar net als met gegevens die worden verzameld door middel van ultrasone trillingen die worden weergegeven na berekening in een echografie, worden in EIS diverse samengevoegde kleurengrafieken op een unieke prettig leesbare, maar uitgebreide manier gegenereerd.

De unieke kracht van Esteck blijft echter niet beperkt tot een snelle meettijd en prettig leesbare, kleurrijke schermafbeeldingen: het geïntegreerde hoogwaardige Esteck-systeem maakt ook zelf risicoanalyses van de huidige conditie van de cliënt en stelt deze voor aan de arts met suggesties voor mogelijke aanvullende conventionele onderzoeken en handelingen die verband houden met de verschillende mogelijke therapieën.

Dit wordt mogelijk gemaakt doordat er neurofysiologische modellen zijn opgenomen in het Esteck systeem. Deze modellen beschrijven de manier waarop de verschillende systemen (zoals het sympathische, parasympathische en endocriene systeem, het immuunsysteem en het centraal zenuwstelsel) in het menselijk lichaam in goede balans worden houden, inclusief de actieve verbanden tussen elk van hun afzonderlijke elementen. Hierdoor kunnen discrepanties tussen verwachte gedragingen van de verschillende elementen in het lichaam en hun feitelijke toestand, die blijken uit de metingen, nauwkeurig worden vastgelegd.

EIS is niet bedoeld om artsen te vervangen, maar is een gebruiksvriendelijk instrument, dat ontworpen is om de arts te helpen om op een snelle manier aandoeningen bij een cliënt te traceren. Het blijft de volledige verantwoordelijkheid van de arts om relevante informatie van zijn cliënt en zijn anamnese uit te filteren en een uiteindelijke diagnose te stellen, zelfs al levert de invoer van de klinische cliëntgegevens voor een automatische Esteck-risicoanalyse een nog nauwkeurigere diagnose op.

Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van ESTECK?

Screening en vroege detectie. Door nauwkeurig alle discrepanties vast te stellen tussen de verwachte waarden en de gemeten waarden in de verschillende delen van het lichaam, die door de verschillende lichaamssystemen aan elkaar verbonden zijn en in Esteck zijn geïntegreerd, worden alle aandoeningen in de organen en systemen uitgelicht. Deze kunnen wijzen op gevoeligheid voor mogelijke toekomstige ziekten, die weer kunnen leiden tot te nemen acties, zelfs al voordat externe symptomen zich hebben gemanifesteerd. Door de eenvoudige en snelle procedure waarvoor gebruikersinterventie niet noodzakelijk is, is een hoge verwerkingscapaciteit mogelijk bij snelle screening van grote onderzoekspopulaties.

Functionele diagnose

Met het Esteck-systeem worden de mogelijke risico’s geanalyseerd die verband houden met de huidige basische of zure conditie van de organen en weefsels van een cliënt, die conventionele onderzoeken ter bevestiging van de conditie van de cliënt veronderstellen. Met Esteck wordt de arts in staat gesteld om te zoeken naar de oorsprong van het probleem en niet alleen de uitwendige symptomen te behandelen.

Er dient te worden opgemerkt dat, net als in de normale medische praktijk, het van belang is om de klinische geschiedenis van een cliënt te kennen, aangezien met Esteck niet wordt gezocht naar letsels. Als het lichaam zonder problemen gewend is aan een bepaald letsel, zal dat letsel met Esteckniet worden aangetoond. Ook wanneer een initiële aandoening is onderdrukt door een succesvolle behandeling, zal met Esteckalleen aangetoond worden dat het lichaam, als gevolg van een goede behandeling, weer in homeostase is (dus in balans).

Vervolgbehandeling

Dynamische vergelijkingen tussen de functionele statussen van de cliënt, zoals deze tijdens twee verschillende bezoeken zijn geregistreerd. De waarden worden direct vergeleken en met behulp van Esteck worden de gebieden vastgesteld die homeostase zijn genaderd, en de gebieden waarin de aandoening is verergerd, worden uitgelicht waardoor de arts in staat wordt gesteld om direct corrigerende maatregelen te nemen voordat nieuwe uitwendige symptomen zich hebben gemanifesteerd. Uiteindelijk kan met Esteck worden vastgesteld of homeostase door de cliënt is bereikt, waardoor ook kan worden bepaald of behandeling nog moet worden voortgezet ook al zijn de uitwendige symptomen verdwenen.

Wat zijn de voordelen van Esteck?

 • Non-invasieve onderzoeksmethode voor het gehele lichaam in één keer;
 • Niet-vereiste gebruikersinterventie dankzij de grote platte elektroden en vernuftige scantechniek waarmee de parameters van het metabolisme van de cliënt zelf worden uitgelicht;
 • Snel: het beperken van de zoektocht naar de oorsprong van een probleem, met automatisch gegenereerde risicoanalyse;
 • Evaluatie van de doeltreffendheid van de behandeling en mogelijke bijwerkingen;
 • Kostenbesparing (minder tijd, minder laboratoriumonderzoeken, minder bezoeken);
 • Geavanceerd communicatiemiddel voor de arts;
 • Eenvoudig te begrijpen leermiddel voor de cliënt;
 • Communicatie en delen van resultaten (printen, e-mail, etc.);
 • Gebruiksvriendelijk met zijn bejubelde “door een druk op de knop”-gebruikersinterface;
 • Organisatie van het werk: met Esteck worden alle cliëntgegevens en metingen tijdens de bezoeken bewaard in een eenvoudig terug te vinden bestandsstructuur;
 • Geïntegreerde statistieken en onderhoudsmiddelen.

Hoe accuraat is de Esteck?

Klinische tests in ziekenhuizen laten een hoge mate van accuratesse zien in vergelijking tot conventionele onderzoeken. Afhankelijk van de ziekte wordt met Esteck 73% tot 89% accuratesse bereikt; waarbij 73% gezonde cliënten zijn.

Neem contact op

Neem voor een afspraak contact met ons op via het telefoonnummer 020 614 0053 of stel ons een vraag via het onderstaande contactformulier.